Zásady ochrany osobních údajů

1. Identifikační a kontaktní údaje správce 

Academia Liberty s.r.o., IČO 07415460, DIČ CZ07415460, se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, podnikající jako právnická osoba, dále jako „společnost“, je správcem osobních údajů dle definice nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).
Společnost je možné kontaktovat na emailu info@academialiberty.cz nebo telefonním kontaktu +420 775 056 509.

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Společnost nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

Během zpracování objednávky jsou osobní údaje předávány zpracovatelům za účelem naplnění smlouvy (např. lektorům), a zpracovatelům ke splnění právních povinností (účetní firmě za účelem zpracování účetnictví).

Osobní údaje mohou být předávány třetím stranám – orgánům veřejné moci na základě plnění právních povinností (např. EET, zvláštní šetření v souladu s právem).

Osobní údaje vyplněné při objednávce jsou zpracovávány po dobu určenou právními povinnostmi. Doba uchovávání daňových dokladů je nařízena na 10 let. Údaje objednávky jsou uchovávány po dobu nutnou pro případné reklamační řízení.

6.2. Kontaktní formulář

Společnost přijímá a zpracovává osobní údaje získávané prostřednictvím kontaktních formulářů přímo od subjektu údajů.

Údaje, které subjekt údajů vyplňuje je jméno, telefon a email..

Zpracování osobních údajů v rámci kontaktního formuláře je na základě uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů.

Osobní údaje slouží pouze za účelem zpracování dotazu či připomínky.

Souhlas je kdykoliv možné odvolat.

6.3. Odběr novinek emailem

Společnost nabízí možnost odběru novinek pomocí elektronické pošty. Zákazník (subjekt údajů) má možnost udělit souhlas a vyplnit údaje prostřednictvím formuláře umístěném na webu. Souhlas zákazník uděluje na dobu 3 let. Souhlas je možné kdykoliv odvolat.

6.4. Identifikace uživatele na webových stránkách

Společnost používá cookies na webových stránkách pro zajištění funkčnosti tzv. technické cookies.

Společnost užívá cookies také spolu se zaznamenáváním IP adres k identifikaci uživatele k zabezpečení elektronického systému (zabezpečení IT systému, prevence podvodů) za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů.

Cookies třetích stran jsou používány k přizpůsobování obsahu a měření reklamy na základě oprávněných zájmů správce. Omezit používání cookies třetích stran lze v nastavení prohlížeče.

7. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů může uplatnit následující práva:

  • právo na přístup k osobních údajům – správce na základě žádosti vydá potvrzení zda a jaké osobní údaje, které se ho týkají, jsou zpracovány a jakým způsobem (dle článku 13-15). Žádost o poskytnutí informací je zdarma, opakovaná žádost může být zpoplatněna administrativním poplatkem. Informace jsou poskytovány elektronicky pokud subjekt údajů nepožádá jinak.
  • právo na opravu – správce je povinen opravit bez zbytečného odkladu nepřesné a neúplné informace o subjektu údajů (dle článku 16)
  • právo na výmaz (právo být zapomenut) – správce je povinen bez zbytečného odkladu smazat osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a nejsou již potřeba pro dané účely zpracování (dle článku 17)
  • právo na omezení zpracování – správce je povinen omezit zpracování osobních údajů v případě kdy subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, zpracování je protiprávní, správce již nepotřebuje osobní údaje ke zpracování ale subjekt údajů požaduje určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, do doby ověření oprávněnosti námitky vůči zpracování (dle článku 18)
  • právo na námitku vůči zpracování – subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají a nejsou zpracovány na základě souhlasu, v případech zpracování na základě oprávněného zájmu správce či proti zpracování automatizovanými prostředky (dle článku 21)
  • právo na přenositelnost – subjekt údajů má právo na přenos osobních údajů k jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (dle článku 20)
  • právo na odvolání souhlasu – subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas. Podrobnosti jsou uvedeny v předchozích bodech zpracování osobních údajů (dle článku 7).
  • právo na podání stížnosti u dozorového úřadu – subjekt údajů má právo podat stížnost na domnělé porušení nařízení GDPR (dle článku 77). Kontakty na místní dozorový Úřad na ochranu osobních údajů naleznete na stránkách www.uoou.cz

8. Závěr

Tyto zásady jsou platné a účinné od 1.5.2018. Aktuální znění je zveřejněno na webových stránkách www.academialiberty.cz